preskoči na sadržaj
 

Natječaj za odgojitelja /odgojitelicu

Osnovna škola Podturen raspisuje natječaj za odgojitelje predškolske djece.


 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN

Čakovečka 5, 40317 Podturen

Tel: 040/847-477  Fax: 040/847-479

KLASA: 112-07/21-01/02

URBROJ:2109-39-21-01

Podturen, 05.10.2021.

 

       Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,  

136/14.-RUSRH,152/14.,7/17.,68/18.,98/19., i  64/20), članka 6. Pravilnika o radu, Osnovna škola Podturen raspisuje

 

                                                       N A T J E Č A J

                                      za prijam zaposlenika u radni odnos

                                     

1.  ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE  u OŠ Podturen – 2 izvršitelja/ice, određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno.

Uvjeti:

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl.105 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08., 86./09., 92./10.,105./10.-ispr, 90./11., 5/12.,16./12., 86./12., 94./13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17,  68/18,98/19, 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19.) Uvjeti pod 6. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07 i 94/13). 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69./17.) 

Za natječaj kandidati moraju priložiti pismenu prijavu sa osobnim podacima, životopis, dokaz o državljanstvu, svjedodžbu ili diplomu o potrebnoj stručnoj spremi i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana raspisivanja natječaja).

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. 

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21)članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine  broj 33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94,76/94,108/95, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) članku 9.  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj  pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba  koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je  priložiti  sve  dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze ( članak 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf)

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmagges//dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osoba koja je pravodobno dostavila potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužna je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Podturen koji je dostupan na mrežnim stranicama školske ustanove – poveznica: http://os-podturen.skole.hr/dokumenti_kole

 

Područje provjere, pravni i drugi izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja objavit će se  na web stranici škole http://os-podturen.skole.hr.

 

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će putem web stranice škole http://os-podturen.skole.hr pozvati na procjenu odnosno na testiranje najmanje 3 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu na obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima tj. Ispravama, a za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Natječaj je otvoren od 06.10.2021. do 14.10.2021

 

Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom do najkasnije 14.10.2021. na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN

ČAKOVEČKA 5,

40317 PODTUREN

s naznakom „ZA NATJEČAJ- naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“

 

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove ( https//:os-podturen.skole.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka.

 

                                                                       Ravnateljica: Marijana Cerovec, mag.prim.educ.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Ljubica Vadlja   datum: 6. 10. 2021.

E-IMENIK

E-IMENIK PRISTUP ZA UČITELJE

http://e-dnevnik.skole.hr/main/login

E-IMENIK PRISTUP ZA UČENIKE

http://ocjene.skole.hr/pocetna/prijava

Priloženi dokumenti:
GPP OS PODTUREN 21-22 (3).docx


Tražilica

Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 1. 2012.

Ukupno: 469670
Ovaj mjesec: 2041
Ovaj tjedan: 267

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju