preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Škola je mjesto rada, učenja ali prije svega i življenja. Preventivni program predstavlja odgojnu dimenziju škole i uči učenik pravilima ponašanja i izgrađuije njihov karakter u ispravnom smjeru. Preventivni program sačinjavaju sve radionice, svi razgovori na teme ovisnosti, odrastanja, puberteta, samopoštovanja, odgovornosti i sl. Provodi se na satovima razrednika uz pomoć razrednika i pedagoga, te djelomično u svim nastavnim predmetima kroz relevantne teme.

Među najvažnija tematska područja preventivnog programa ubrajaju se:

1. SAMOPOŠTOVANJE

2. PREVENCIJA NASILJA

3. PREVENCIJA OVISNOSTI (alkohol, nikotin, Internet, igre na sreću)

4. PRAVA DJECE I LJUDI

 

 

 

ŠKOLSKI PREVENTIVNI

PROGRAM 

 

  

 

 

VODITELJ ŠPP-a:

Martina Jalšovec, prof. pedagogije i njemačkog jezika-stručni suradnik pedagog

 

 

I. UVOD

           

            Osnovna škola Podturen u školskoj godini 2012./13. broji 327  učenika. Voditelj ŠPP-a je stručna suradnica - pedagoginja Škole. U sastavu Škole nalazi se matična i tri područne škole u mjestima Miklavec, Sivica i Novakovec. Školu polazi 17,6 % učenika pripadnika romske nacionalne manjine.

U skladu sa specifičnim potrebama heterogene školske sredine u suglasju s nacionalnim programima prevencije ovisnosti, prevencije nasilja, rodne ravnopravnosti i antikorupcije provodit će se Školski preventivni program za školsku godinu 2012./13.

 

II. CILJEVI, ZADACI, USTROJ I NOSITELJI ŠPP-a

 

Osnovni cilj: odgojiti mladu osobu sa razvijenom voljom i snagom da se odupre negativnim utjecajima okoline i medija na konzumiranje i isprobavanje opojnih sredstava te prakticiranje neprimjerenih ponašanja spram drugima.

 

Specifični ciljevi:

 

* Razvijanje socijalizacijskih vještina kod učenika i poticanje nenasilnog rješavanja sukoba i tolerancije, u svrhu stvaranja optimalnih uvjeta za učenje i razvoj samoaktualizirajućih pojedinaca.

 

* Razvijanje svijesti o jednakosti i jednakim pravima, te uvažavanju različitosti – s ciljem osiguranja rodne i nacionalne ravnopravnosti i jednakih obrazovnih šansi za sve učenike.

 

* Stvaranje navika zdravog življenja kod učenika, poticanje kritičnosti spram medija i okoline i korištenja opojnih sredstava.

 

* Poticanje osjećaja pravednosti i ravnopravnosti, intrinzično motivirati učenike za život bez korupcije.

 

* Razvijanje osobne odgovornosti i samokritičnosti učenika, učenje za život i razvoj maksimalnih potencijala.

 

Nostelji aktivnosti :

 

Voditelj ŠPP-a će program realizirati s učiteljima i djelatnicima škole. Pokušati će se objediniti osnovni elementi rada, a to su razredni odjeli i razrednici koji u svakodnevnim kontaktima mogu prepoznati učenike kojima je neophodna pomoć. Da bi to bilo moguće realizirati potrebno je senzibilizirati razrednike i ostale učitelje za probleme djece i mladih, agresivnost, toleranciju,  te probleme ovisnosti. Kod učitelja je potrebno razvijati odgojnu komponentu rada, te razvijati radionički tijek rada kako bi oni sami lakše pronašli prave načine odgojnog rada.

 

 

 

Mjesto provedbe :   

ŠPP odvijati će se u prostorima školske zgrade pri čemu će se koristiti specijalizirani kabineti i učionice.

 

Zadaće Školskog preventivnog programa:

 

Glavna zadaća škole je ostvariti dobru komunikaciju s roditeljima, lokalnom zajednicom i nadležnim institucijama (Zavod za javno zdravstvo, Centar za socijalnu skrb, policijska uprava Međimurska) s ciljem pozitivnog djelovanja na razvoj ličnosti učenika.

 

Učenici polaznici grupe Mladeži Crvenog križa, polaznici grupe Vršnjačka pomoć i članovi Vijeća učenika pomagati će u provedbi radionica u sklopu Školskog preventivnog programa i vanjske prezentacije (akcije dijeljenja letaka, vanjske radionice i sastanci).

 

Radionički rad s grupama je kontinuiran, kao i mjesečni rad s roditeljima. Za sada je takav tip rada pokazao određene rezultate, te ga je i dalje potrebno razvijati i nadzirati kvalitetu njegovog izvršenja, a dobro obavljen rad velik je doprinos izvršenju ŠPP-a.

 

            U svom radu voditelj ŠPP-a dužan je biti u stalnom kontaktu sa županijskim koordinatorom i Centrom za ovisnost. Voditelj ŠPP-a dužan je sudjelovati na svim predviđenim seminarima i o tome obavještavati učitelje škole.

 

III. STVARNI SADRŽAJI AKTIVNOSTI ŠPP-a, RAZRADA AKTIVNOSTI TE SURADNJA S RODITELJIMA I OSTALIM ČIMBENICIMA

 

Pošto su učitelji već početno educirani o načinu provođenja ŠPP-a potrebno je dalje kontinuirano nastaviti rad s njima tijekom cijele školske godine. Učitelji će samostalno ili uz pomoć pedagoginje provoditi radionice na satovima razrednika s ciljem ostvarivanja specifičnih ciljeva ŠPP-a: poticanja nenasilnog rješavanja sukoba, stvaranja kritičnosti spram medija i okoline, upoznavanja s pravima i obvezama, stvaranja anti-ovisničkog stava i poticanja ravnopravnosti spolova i nacionalnosti.

 

Predmetna područja obradit će se radionicama, posjetima udrugama i institucijama, sociometrijskim istraživanjima u razredu, anketiranjem učenika o sljedećim pitanjima: problemi u obitelji, slobodno vrijeme i mediji, sredstva ovisnosti, nasilje u školi. Iste će provoditi voditelj ŠPP-a u unaprijed planiranim terminima ili prema nastaloj potrebi.

 

Plan održavanja ŠPP aktivnosti i predviđene teme u školskoj godini 2012./13.:

 

           

 

Mjesec

Sadržaji aktivnosti

Nositelji aktivnosti

   IX.

*Svjetski dan borbe protiv TBC

- pano, predavanje

Učitelji, voditelj ŠPP-a

 

   X.

*Međunarodni dan bijelog štapa

- radionice , pano, Web

Voditelj ŠPP, učitelji

* Međunarodni djji dan.Dječji tjedan

- radionice 1.-5. razred, pano, Web

Ravnateljica,voditeljica ŠPP,

itelji

*Međunarodni dan tolerancije

- radionice 1.-4.razred, pano, Web

Voditelj ŠPP, razrednici

XI

* Dan dječjih prava

- radionice 6.-8. razred, pano, Web

Ravnateljica, Voditelj ŠPP,

itelji

*Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

- radionice 7. I 8., pano, Web

Voditeljica ŠPP, učitelji,

ravnateljica

* Parolimpijski dan

- radionice 1.-8. razred

Udruga parolimpijaca,

* Međunarodni dan borbe protiv korupcije

- radionice 8. razredi, pano, Web

Voditelj ŠPP, učitelji,

ravnateljica

 

* Živjeti zdravo – radionice 1.-8. razred

Voditelj ŠPP, učitelji

 

 

 

XII

* Dan ljudskih prava

- radionice 7.i 8. razred, ogledni panoi, web

Voditelj ŠPP, učitelji

* Dan borbe protiv HIV-a

Predavanje, korelacija s biologijom

Voditelj ŠPP, učitelj biologije

* Mjesec borbe protiv ovisnosti

- radionice 1.-8. razred, Web, pano, posjet županijskom obilježavanju

Voditelj ŠPP, učitelji,

liječnik školske medicine

*Sociometrija 5.-8. razred: Stavovi o korištenju sredstava ovisnosti

Voditelj ŠPP

 

I

* Sociometrija 1.-8.: Nasilje I odnosi u razredu

Voditelj ŠPP

* Samopoštovanje

- radionice 4.-8. ,

Voditelj ŠPP, učitelji

 

 

 

 

II

*Rodna ravnopravnost

-radionice 7. I 8. Razred, panoi, Web

Voditelj ŠPP, učitelji

* Reci ne nasilju

-projekt 4.-8. razred (3 radionice uzastopne), panoi, Web

Voditelj ŠPP, razrednici

*Svjetski dan bolesnika

- posjet staračkom domu, radionice 4. - 6. Razredi, Web

Učitelji, Voditelj ŠPP

* Međunarodni dan žena

- radionice 7.-8. razred, Web, pano

Učitelji, Voditelj ŠPP

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

IV

* *Dan borbe protiv alkoholizma

- radionice 1.-8. razred, Web, pano

Učitelji, Voditelj ŠPP

*Svjetski dan zdravlja

Učitelji, Voditelj ŠPP

Učitelji, Voditelj ŠPP ravnateljica

*Suzbijanje nasilja

- radionice 5. razredi

Učitelji, Voditelj ŠPP

* Živjeti zdravo- 7. Razredi radionice

Učitelji

* Dan darovitih učenika- radionice (mozgalice)

Učitelji, Voditelj ŠPP

   IV.

Sociometrija: Odnosi u razredu

 

* Pubertet – radionice, korelacija

Voditelj ŠPP, liječnik ŠM, učitelj

* Svjetski dan Roma- radionice, predavanja, panoi,Web

1.-8. R

Voditelj ŠPP, učitelji

  V.

 

 

*Međunarodni dan I tjedan Crvenog križa- web, panoi, akcija učenja prve pomoći 5.-8.

Učitelji, Voditelj ŠPP

*Međunarodni dan obitelji

- svi učenici, panoi, web

Učitelji, Voditelj ŠPP

*Svjetski dan nepenja – 6. Razredi radionice, web, pano, izrada bookmarkera

Voditelj ŠPP, učitelji

 VI.

Anketiranje: Slobodno vrijeme i mediji

Voditelj ŠPP

 

 

Nakon svake provedene radionice razrednici će evaluirati s voditeljem ŠPP-a, iznositi svoja zapažanja o pojedinoj djeci, te zajednički dogovarati potrebne akcije za učenike za koje će se smatrati potrebnim.  Tijekom školske godine voditelj će u suradnji s Centrom za ovisnosti organizirati prigodne tribine.U skladu s prijašnjim iskustvima svi će se učenici uključiti u obilježavanje i učenje o vlastitim pravima i obvezama, sudjelovati u projektu nenasilja (učenje o prekidanju lanca zlostavljanja, učiti o štetnosti ovisnosti i prigodno razrađivati mnoge teme predviđene Planom i programom rada razrednika.

 

            Kod provođenja diskretnih personalnih zaštitnih postupaka voditelj ŠPP-a razraditi će personalne zaštitne programe prema učenicima kod kojih su evidentirani teži obiteljski problemi, te prema teže i teško odgojivim učenicima. Voditelj ŠPP-a izraditi će dosje praćenja za takve učenike, a kod svakog učenika voditi će se računa o metodama i načinu razvoja učenikovog samopouzdanja i samopoštovanja. Paralelno s tim voditi će se briga da se pojedina djeca ne etiketiraju i stigmatiziraju. Uvide li se kod pojedinih učenika oblici psihičkih smetnji ili neka dublja krizna emocionalna stanja stupiti će se u kontakt s drugim stručnjacima.

  

 

            Kao što je već i prije navedeno osim rada s učenicima, vrlo važan segment rada  biti će i suradnja i rad s roditeljima. Razrednicima će biti ponuđene teme za rad na roditeljskim sastancima koje će realizirati sami razrednici ili u suradnji s voditeljem ŠPP-a. Teme će se realizirati u obliku predavanja ili radionica.

 

            Teme za roditeljske sastanke:

                     *      Kako  učiti

o      Kako pomoći djetetu u učenju

o      Značaj zdravog odnosa u obitelji na život i uspjeh učenika

o      Pravilna organizacija radnog i slobodnog vremena

o      Utjecaj televizije na školski  uspjeh učenika

o      Odnos roditelja prema djeci u doba puberteta i adolescencije

o      Neki uzroci devijantnog ponašanja

o      Naši uzori

o      Utjecaj pušenja, alkohola i droge na razvoj ličnosti

o      Smisleno provođenje slobodnog vremena učenika

o      Kako održati vezu sa svojim tinjedžerom

o      Odabir budućeg zanimanja-  usklađivanje želja, sklonosti i mogućnosti

o      Znakovi ovisnosti kod učenika

o      Uzroci školskog neuspjeha i kako ih riješiti

o      Prava i obaveze u odnosima roditelja i djece

o      Deset karaktera/poteškoća kod  učenika

o      Uklonimo predrasude o djeci s poteškoćama- upoznajmo razlike

o      Škola odgovornog roditeljstva

o      Radionica-roditelj kao učenik (igra uloga)

o      Koliko poznajem svoje dijete (anketa u usporedbi s anketom vlastite djece)

o      Dječja prava i obaveze

o      Nasilništvo među djecom-kako pomoći

o      Slobodno vrijeme mladih

 

 

 

U provođenju ŠPP-a vrlo je važna kontinuirana suradnja sa županijskim koordinatorom, Centrom za ovisnosti – Marijom Ivanović, dr.med, spec. školske medicine i djelatnicima Centra za socijalnu skrb Čakovec. Voditelj ŠPP-a  je u stalnom kontaktu s pripadnicima preventivne jedinice Policijske stanice Mursko Središće i odjela za maloljetničku delinkvenciju Policijske uprave Međimurske.

 

 

            MATERIJALNA OPREMLJENOST I FINANCIRANJE ŠPP-a

 

            U toku provođenja ŠPP-a koristiti će se trenutna materijalna i didaktička opremljenost škole, dok bi bilo potrebno nabaviti suvremenu literaturu iz komunikologije, te voditelja ŠPP-a uputiti na doedukacije kako bi bio upoznati  sa svim aktualnostima.Prema dogovoru očekujemo da će se ŠPP financirati sa državne i županijske razine, te prema predviđenom  planu  za iduću kalendarsku godinu i sa općinske razine.

 

            VREDNOVANJE ŠPP-a

 

            Da bi se  uspješno ostvario predviđeni Školski preventivni program potrebna je neprestana  evaluacija rada kako bi se dobile smjernice za daljnji još bolji rad. Potrebno je da se voditelj ŠPP-a i svi realizatori programa koriste tehnikom feed - backa  da bi dobili uvid kako ga učenici doživljavaju kao čovjeka, te koji osobni način rada mora dalje koristiti kao osobito prihvaćen među učenicima.Nakon provođenja jednogodišnjeg rada vrednovati će se uspjeh ostvarenog u procesu samovrednovanja i evaluacijom učenika, kako bi se nastavilo s još boljim i kvalitetnijim radom.

IZDVAJAMO...

       

 


E-IMENIK

E-IMENIK PRISTUP ZA UČITELJE

http://e-dnevnik.skole.hr/main/login

E-IMENIK PRISTUP ZA UČENIKE

http://ocjene.skole.hr/pocetna/prijava


DOKUMENTI ŠKOLE

TražilicaKalendar
« Kolovoz 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 1. 2012.

Ukupno: 284882
Ovaj mjesec: 881
Ovaj tjedan: 1

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju