2021-08-27 12:41:54

Javni poziv

Osnovna škola Podturen objavljuje Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN

Čakovečka 5, 40317 Podturen

Tel: 040/847-477   Fax: 040/847-479

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 2109-39-21-01

Podturen, 26.08.2021.

 

 

       Temeljem  projekta ŠKOLE JEDNAKIH MOGUČNOSTI u Međimurskoj županiji u šk.god. 2021./2022.,  Osnovna škola Podturen raspisuje

 

 

J A V N I  P O Z I V

                                        za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi, i to:

 

pomoćnik u nastavi učeniku s teškoćama u razrednoj nastavi, 1 izvršitelj (m/ž), nepuno određeno radno vrijeme – ne više od 25 sati tjedno, na određeno radno vrijeme – mjesto rada OŠ Podturen.     

 

        Kandidat treba udovoljavati sljedećim kriterijima ( sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima NN 102/2018.,59/19 i 22/20):

završeno  četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojemu će  pružati potporu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena na neko od kaznenih djela    

           Prednost imaju kandidati sa završenom edukacijom za pomoćnike u nastavi  i s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi.

 

        Uz pisanu prijavu kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, svjedodžbu ili diplomu o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da kandidat nije pravomoćno osuđen na neko od kaznenih djela, ne starije od dana objave javnog poziva, dokaz o prethodno završenoj edukaciji za pomoćnike u nastavi, elektronički zapis ili potvrdu  o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radno pravnom statusu).

Svi dokumenti dostavljaju se u preslikama.

 

          Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine 33/92., 57/92., 77./92., 27.93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine 157/13., 152/14 i 39/18) dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i uz prijavu na javni poziv pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

             Kandidati koji  se  pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na javni poziv pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/hr/zaposljavanje-843/843.

 

       Prijave se dostavljaju na adresu Osnovne škole Podturen, Čakovečka 5, 40317 Podturen. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku objavom na web stranici škole: www.os-podturen.skole.hr i neće se pojedinačno dostavljati kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole:

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN

Čakovečka 5, 40317  PODTUREN

s naznakom „Za javni poziv – pomoćnik u nastavi“

 

Javni poziv je otvoren od 27.08.2021. do 04.09.2021.godine. 

 

Prijavom na natječaj pristajete na obradu i korištenje osobnih podataka za potrebe provedbe procesa zapošljavanja kojeg provodi OŠ Podturen, a koje dobrovoljno navodite u životopisu odnosno koji su dostupni iz priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.  

 

 

                                                                               Ravnateljica škole:

                                                                               Marijana Cerovec

 


Osnovna škola Podturen